για αστικές, βιομηχανικές και οπτικών ινών εγκαταστάσεις