για υπόγεια καλώδια τηλεπικοινωνίας και καλώδια μετάδοσης ισχύος